Girls Varsity Basketball · 12/10/20 WBB @ Knob Noster